informacje.co.uk - ogłoszenia

Czwartek, 23 Maja '19 | informacje.co.uk > Ogłoszenia > Rejestracja

[ REJESTRACJA ]   [ LOGOWANIE ]

Aby założyć nowe konto, wypełnij formularz rejestracyjny!

DANE OBOWIĄZKOWE
Formularz ten wypełniłem o własnych siłach i ze spokojnym sumieniem zapewniam, że dane, które tu podaję, są zgodne z rzeczywistością.

Uwaga! Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2009r.

Regulamin Konta Użytkownika Portalu informacje.co.uk

  Regulamin Konta Użytkownika Portalu informacje.co.uk został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a po akceptacji wszystkich jego postanowień, może przystąpić do dalszych czynności związanych z rejestracją Konta.

 1. Postanowienia wstępne

  1. Konto Użytkownika Portalu informacje.co.uk jest udostępniane przez Independent Press Agency z siedzibą w Londynie, 19 Biggerstaff Road, E15 2JR, England.

  2. Użytkownicy Konta Portalu informacje.co.uk mogą korzystać z serwisów Portalu informacje.co.uk oraz usług świadczonych za pośrednictwem portalu informacje.co.uk, co do których Independent Press Agency wymaga posiadania Konta Użytkownika Portalu informacje.co.uk.

  3. Konto Użytkownika Portalu informacje.co.uk jest udostępniane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

   • prawa i obowiązki użytkowników Konta Portalu Użytkownika informacje.co.uk;
   • prawa i obowiązki Independent Press Agency w zakresie udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie

   Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi przekazanie Independent Press Agency danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi Konta Portalu informacje.co.uk.

  2. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Portalu informacje.co.uk. Hasło powinno spełniać następujące warunki:

   • powinno składać się od 6 do 30 znaków;
   • powinny występować w nim znaki z co najmniej 2 grup;

    • grupa 1: małe litery, za wyjątkiem: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ź, ż
    • grupa 2: duże litery, za wyjątkiem: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ź, Ż
    • grupa 3: cyfry
    • grupa 4: symbole +-:=_~!@#$%^&()[],.<>;

  3. IPA - oznacza Independent Press Agency z siedzibą pod adresem: 19 Biggerstaff Road, London E15 2JR, England.

  4. Konto Portalu informacje.co.uk - oznacza konto udostępnianie przez Independent Press Agency zgodnie z Regulaminem.

  5. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Portalu informacje.co.uk. Login powinien spełniać warunki:

   • powinien składać się co najmniej z 2 znaków;
   • w loginie można użyć

    • małe litery za wyjątkiem: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ź, ż
    • cyfry
    • symbole -_. (minus, podkreślenie, kropkę)
    • niedozwolone są: dwie kropki obok siebie, znaki (._-) na początku i końcu Loginu.

  6. Panel Użytkownika - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi realizację prawa do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.

  7. Portal informacje.co.uk - oznacza portal internetowy informacje.co.uk prowadzony przez Independent Press Agency w domenach internetowych, do których prawa przysługują Independent Press Agency.

  8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin udostępniania przez Independent Press Agency Konta Portalu informacje.co.uk.

  9. Usługi Portalu informacje.co.uk - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez Independent Agency of Press na rzecz Użytkowników. Warunkiem skorzystania z Usług Portalu informacje.co.uk jest jednoczesne korzystanie z Konta Portalu informacje.co.uk, dla którego te Usługi Portalu informacje.co.uk są dostępne.

  10. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta Portalu informacje.co.uk na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta Portalu informacje.co.uk jeżeli:

   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

  11. Zablokowanie Konta Portalu informacje.co.uk - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta Portalu informacje.co.uk.
 3. Założenie Konta Portalu informacje.co.uk

  1. W celu założenia i korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez Independent Agency of Press jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Independent Agency of Press, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.

  2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

   • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
   • dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
   • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
   • Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
   • Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:

    • nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu przez Użytkownika;
    • nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Portalu informacje.co.uk (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem Independent Press Agency);
    • nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;

   • Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
   • Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
   • Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk;

  3. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

   • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
   • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
   • upoważnieniem Independent Press Agency do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk oraz świadczenia Usług Portalu informacje.co.uk oraz dla celów statystycznych;
   • przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.

  4. Ten sam Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Portalu informacje.co.uk.

  5. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk, Użytkownik może zostać poproszony przez Independent Press Agency o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach. W takim przypadku informacje.co.uk informuje Użytkownika odrębnie o celu zbierania jego danych osobowych, a także o znanych informacje.co.uk lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:

   • zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk;
   • Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
   • powierzenie Independent Press Agency danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Panelu Użytkownika; powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 5b.

  6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Independent Press Agency oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z Independent Press Agency):

   • na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazanej podczas rejestracji;
   • na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił Independent Press Agency (w tym SMS);

  7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w ust. 6 może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk.

  8. W przypadku gdy Użytkownik Konta Portalu informacje.co.uk skorzysta z Usługi Portalu informacje.co.uk, przy której zgoda określona w ust. 5 nie jest obowiązkowa:

   • Użytkownik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez informacje.co.uk jego danych osobowych dla celów marketingowych
    lub
   • Użytkownik może odmówić zgody na przetwarzanie przez informacje.co.uk jego danych osobowych dla celów marketingowych, bez konsekwencji w postaci niemożności korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk (zgoda wyrażona przy zakładaniu Konta informacje.co.uk będzie anulowana).

  9. Independent Press Agency zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w celu ustalenia czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Independent Press Agency przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Independent Press Agency.

  10. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia Independent Press Agency do Zablokowania Konta Portalu informacje.co.uk lub zaprzestania udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk na jego rzecz.

  11. Konto Portalu informacje.co.uk jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez Independent Press Agency czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Portalu informacje.co.uk.

  12. Independent Press Agency może odmówić założenia Konta Portalu informacje.co.uk jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Independent Press Agency.

  13. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Independent Press Agency; Independent Press Agency jest przy tym uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Independent Press Agency zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Independent Press Agency dołoży starań, aby korzystanie z Konta Portalu informacje.co.uk było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Independent Press Agency nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta Portalu informacje.co.uk. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta Portalu informacje.co.uk, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych).

  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

  3. Independent Press Agency jest uprawniona do Zablokowania Konta Portalu informacje.co.uk w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Independent Press Agency lub innych użytkowników Konta Portalu informacje.co.uk (lub Usług Portalu informacje.co.uk przy użyciu Konta Portalu informacje.co.uk), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub regulaminu Usługi Portalu informacje.co.uk. Ponadto Independent Press Agency przysługuje prawo do Zablokowania Konta Portalu informacje.co.uk jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu informacje.co.uk, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Portalu informacje.co.uk, działania hakerskie). Zablokowanie Konta Portalu informacje.co.uk z przyczyn podanych w niniejszym punkcie, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta Portalu informacje.co.uk. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają podejmowania przez Independent Press Agency innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.

  4. Independent Press Agency jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk na rzecz Użytkownika w przypadku:

   • naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
   • jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta Portalu informacje.co.uk przez jeden rok;
   • w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Independent Press Agency lub innych użytkowników Konta Portalu informacje.co.uk lub Usług Portalu informacje.co.uk przy użyciu Konta Portalu informacje.co.uk.

  5. O ile to będzie możliwe, Independent Press Agency zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta Portalu informacje.co.uk lub zaprzestania udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w Rozdziale IX Punkt 1 Regulaminu.

  6. W przypadku zaprzestania udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk, Independent Press Agency jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.

  7. Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy postanowień Regulaminu Usługi Portalu informacje.co.uk, Użytkownik może zamówić i korzystać z Usługi Portalu informacje.co.uk, używając Loginu i Hasła, z których korzysta w ramach Konta Portalu informacje.co.uk. Ewentualne ograniczenia, wyłączenia i modyfikacje w tym zakresie określają regulaminy Usług Portalu informacje.co.uk.

  8. Bez uprzedniej zgody Independent Press Agency, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta Portalu informacje.co.uk. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.

  9. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Portalu informacje.co.uk.

  10. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta Portalu informacje.co.uk w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

  11. Independent Press Agency może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie Konta Portalu informacje.co.uk z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

  12. Dane Użytkownika są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Portalu informacje.co.uk. Po tym okresie Independent Press Agency może przetwarzać dane w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.
 5. Specyfikacja Konta Portalu informacje.co.uk

  1. Konto Portalu informacje.co.uk pozwala na korzystanie z Usług Portalu informacje.co.uk (z zastrzeżeniem postanowień regulaminów poszczególnych Usług Portalu informacje.co.uk).

  2. Konto Portalu informacje.co.uk pozwala na parametryzację Usług Portalu informacje.co.uk.
 6. Zakres odpowiedzialności Independent Press Agency

  1. Independent Press Agency jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta Portalu informacje.co.uk, jeżeli jest to spowodowane:

   • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
   • przyczynami niezależnymi od Independent Press Agency (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

  2. Independent Press Agency nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Konta Portalu informacje.co.uk.

  3. Independent Press Agency nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

  4. Independent Press Agency nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Independent Press Agency jest jednak odpowiedzialna jak za własne działania lub zaniechania osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Independent Press Agency lub z przyczyn, za które Independent Press Agency ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Independent Press Agency jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  5. Independent Press Agency nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Independent Press Agency lub przyczyn za które Independent Press Agency ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  6. Independent Press Agency nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Konta Portalu informacje.co.uk w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

  7. Independent Press Agency zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Independent Press Agency jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługi Portalu informacje.co.uk

  1. Independent Press Agency może udostępnić Użytkownikowi Usługę lub Usługi Portalu informacje.co.uk w chwili założenia Konta Portalu informacje.co.uk lub w późniejszym terminie.

  2. Usługi Portalu informacje.co.uk dostępne dla Użytkownika Konta Portalu informacje.co.uk określają regulaminy tych Usług Portalu informacje.co.uk.

  3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Portalu informacje.co.uk.

  4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Portalu informacje.co.uk, zastosowanie mają postanowienia regulaminów Usług Portalu informacje.co.uk.
 8. Dodatkowe zastrzeżenia

  1. Independent Press Agency zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk.

  2. Independent Press Agency zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania Konta Portalu informacje.co.uk.

  3. Independent Press Agency zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Konta Portalu informacje.co.uk, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

  4. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Independent Press Agency stosuje mechanizm "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.

  5. Independent Press Agency używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:

   • weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług;
   • udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników.

  6. Pliki cookies są wykorzystywane przez Independent Press Agency także w celach:

   • statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb Independent Press Agency i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami);
   • związanych z prezentacją reklam w Portalu informacje.co.uk, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;
   • związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach Portalu informacje.co.uk, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

  7. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  8. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Independent Press Agency nie ustala tożsamości użytkowników.

  9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu informacje.co.uk.

  10. Korzystanie z Konta Portalu informacje.co.uk wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Portalu informacje.co.uk zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, Independent Press Agency stanowczo rekomenduje aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

  11. Na stronach "Polityka prywatności" dostępnych ze Strony Głównej Portalu informacje.co.uk, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Independent Press Agency do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 9. Korespondencja

   Independent Press Agency kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta Portalu informacje.co.uk na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu.
 10. Reklamacje

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem Portalu informacje.co.uk na adres Independent Press Agency: reklamacje@informacje.co.uk

  2. Independent Press Agency rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Independent Press Agency poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużenie rozpatrywania reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Independent Press Agency o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Odpowiedź na reklamacje, Independent Press Agency kieruje na adres Użytkownika, wskazany w Rozdziale VIII.
 11. Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

  2. Independent Press Agency zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.